ALGEMENE VOORWAARDEN INNOVATIS  bv


Toepassing  

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van  de mede-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.  Studies, offertes en overeenkomsten  

2.Onze offertes blijven 1 maand geldig. Offertes verstuurd via e-mail zijn geldig uitgezonderd typfouten. Indien de klant zijn/haar goedkeuring geeft via e-mail is de overeenkomst  volgens bijgevoegde offerte geldig en bevestigd de klant de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo  van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW  kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. BVBA Innovatis behoudt zich het recht om voor aanvang van de werken een voorschot te vragen indien zij dit nodig  acht.  

3.Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van BVBA Innovatis, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan  de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en BVBA Innovatis behoudt zich het recht voor  schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.  4. Is niet in onze prijs begrepen:  

-het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken  

zoals bijvoorbeeld en niet limitatief vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, rot pleisterwerk, rot houtwerk, enz…, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen;  -Indien bv. pleisterwerk loskomt of barst, om welke reden dan ook, voor, tijdens of na de  

 werkzaamheden (bv. bij het afstomen van behang);  

- Indien het verwijderen van bestaande vloerbekleding in de prijs begrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde brokkelende chape of oude egalisatie,  loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd.  4 bis. Veiligheidscoördinatie  

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders  schriftelijk vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. 

5. BVBA Innovatis kan de afmetingen slechts correct nemen indien de bezettingswerken, de chapewerken (en de bevloering) zijn uitgevoerd. Voor afmetingen die BVBA Innovatis  werden overgemaakt door de klant of door derden, heeft BVBA Innovatis het recht deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen  steeds het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijke nameting, rekening houdend met het feit dat openingen in muren boven 11,5 m² voor 80% worden afgetrokken en openingen  beneden deze grens nooit voor aftrek in aanmerking komen. Alle andere te schilderen oppervlakten worden steeds vol, ontwikkeld opgemeten.  Uitvoering van de werken  

6. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van BVBA Innovatis om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan  binnen de 7 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of  zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, kan de klant een vergoeding verschuldigd zijn. BVBA Innovatis bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan  aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.  

7. De goederen worden op risico van BVBA Innovatis tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de  werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) kunnen steeds worden aangerekend.  8. Na levering en/of plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.  

9. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van BVBA Innovatis zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.  

10. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.  

11. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange  wachttijden (meer dan 15 minuten) kunnen steeds worden aangerekend.  

12. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij  gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels. Indien Bvba Innovatis aan de klant bepaalde producten/werkwijze voorstelt is  dit steeds met oog op een optimale uitvoering en kwaliteit. Indien de klant om welke reden dan ook een wijziging van de producten of uitvoering vraagt, wijst BVBA Innovatis elke  verantwoordelijkheid af. Het is voldoende dat BVBA Innovatis mondeling, schriftelijk of via mail deze wijziging meldt.  


Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid  

13. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen schriftelijk of via e-mail werden overgemaakt  aan BVBA Innovatis, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.  14. BVBA Innovatis is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur of het  design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.  

15. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.  

16. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen schriftelijk of via e-mail worden gemeld aan BVBA  Innovatis, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.  

17. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te  voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.  

18. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten schriftelijk of via e-mail en gedetailleerd  worden verstuurd.  

19. Behoudens anders luidend schriftelijk beding, wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de  uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen  is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.  

De waarborg dekt evenwel niet :  

- het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en materialen;  

- de schade veroorzaakt door overmacht;  

- een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;  

- vorst- of vochtschade;  

- degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz.;  - het afschilferen of afpellen van nieuwe verf, aangebracht op oude kalklagen of dode lagen in de ondergrond die al dan niet geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn, zelfs als over de kalk  een speciale vastzettingslaag is aangebracht.  


Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen  

20. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en/of de reeds aangekochte  materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 20% van de  overeengekomen prijs. BVBA Innovatis behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 30% op de nog niet uitgevoerde  werken.  

21. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt BVBA Innovatis zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald,  zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door BVBA Innovatis. BVBA Innovatis bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor  enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer BVBA Innovatis door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te  vergoeden. Desgevallend kan BVBA Innovatis het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de klant een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 20.  22. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet in de  handelstransacties. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog  verschuldigde bedrag.  

23. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk  opeisbaar worden.  

24. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige aanspraak maken op de gemeenrechtelijke  schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 eur per dag, met een maximum van 5% van de aannemingsprijs.  Dit kan echter enkel het geval zijn indien blijkt dat de klant door de niet-tijdige uitvoering van de werken schade heeft geleden.  


Betaling  

25. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van  de werken. BVBA Innovatis behoudt zich het recht voor om de werken tussentijds te factureren.  

26. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen zonder korting betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op rekening nr. BE97 7360 5425 0649 op naam van  BVBA Innovatis. De betalingstermijn voor bedrijven kan na overleg en goedkeuring door BVBA Innovatis gewijzigd worden naar maximaal 30 dagen na factuurdatum.  27. Indien er door BVBA Innovatis een korting wordt toegestaan, is deze enkel geldig indien de factuur binnen de afgesproken termijn wordt betaald. Bij laattijdige betaling vervalt elke  toegestane korting.  

28. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail worden betwist.  


Bevoegdheid  

29. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.  30. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.  


Gdpr  

31. Uw persoonsgegevens worden door BVBA Innovatis verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop ,voor direct marketing  en om u eventueel nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van een gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog  op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@innovatis.be. Via dat e-mail adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of ze  laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de  persoonlijke levenssfeer. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.innovatis.be/privacyverklaring

arrow_drop_up arrow_drop_down